Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoły publiczne nie prowadzone przez JST

opublikowany: wtorek, 17 stycznia, 2017 - 15:19
zaktualizowany: czwartek, 19 stycznia, 2017 - 13:20

 Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail - reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię - 22 551 24 22, na które wszyscy zainteresowani mogą kierować pytania związane z reformą edukacji.

 

Zadania organów prowadzących w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego

 

 

Na mocy ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe zmieniony został ustrój szkolny w Polsce. Zgodnie z przyjętym prawem nowy ustrój szkolny będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Rozpocznie się również proces likwidacji gimnazjów. Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I gimnazjum. Wygaszanie gimnazjów może być dokonane poprzez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopni,
 • stopniowe wygaszenie gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 będą klasy II i III, w roku szkolnym 2018/2019 tylko klasy III).

 

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum.

Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia.

 W związku z powyższym organy prowadzące zarówno szkoły publiczne, jak też niepubliczne muszą dopełnić formalności składając w Biurze Edukacji stosowne dokumenty.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na złożenie, do 31 stycznia 2017 r. wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie gimnazjum. Szczegółowe informacje poniżej.

 

 

SZKOŁY PUBLICZNE – prowadzone przez inny organ niż JST.

 

I Przekształcenie publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową

 Osoba prowadząca publiczną sześcioletnią szkołę podstawową składa w Biurze Edukacji w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Na wniosek osoby prowadzącej publiczną sześcioletnią szkołę podstawową organ jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć termin składania dokumentów do dnia 31 lipca 2017 r.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Osoba prowadząca publiczną szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. składa wniosek o zmianę zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły (art. 117 ust. 6).

Do wniosku dołącza się dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych,
 • pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku gdy zwiększenie liczby klas dotyczy klas I-III szkoły podstawowej.

Organ JST na wniosek osoby prowadzącej publiczną sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie opinii PPIS do dnia 14 lutego 2017 r.

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. dokumentów w terminie do 31 stycznia 2017 r. lub do 14 lutego 2017 r. organ JST odmawia zmiany zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.

W tym przypadku osoba prowadząca publiczną sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. składa w Biurze Edukacji dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Wówczas publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonuje zmiany zezwolenia.

JST w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. dokonuje zmiany zezwolenia (po przedłużeniu terminu).

Osoba prowadząca publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę obejmującą strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. informuje Biuro Edukacji o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

II Włączenie publicznego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej

Dotychczasowe gimnazjum można włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, której rozpoczęcie działalności może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole tej prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

Do tych klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.

W przypadku włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę zezwolenia. Zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową.

Wniosek zawiera dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową.

Osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. dokumenty dołącza się do wniosku.

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. dokumenty przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o przedłużeniu terminu nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

JST w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany zezwolenia na podstawie złożonych dokumentów. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów JST odmawia dokonania zmiany zezwolenia.

 

III Włączenie publicznego gimnazjum do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia

W przypadku włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa wniosek o zmianę zezwolenia.

Wniosek zawiera dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia.

Do wniosku dołącza się:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum albo branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Rozpoczęcie działalności przez trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz czteroletnie technikum może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r.

Rozpoczęcie działalności przez czteroletnie liceum ogólnokształcące oraz pięcioletnie technikum może nastąpić z dniem 1 września 2019 r.

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum.

Rozpoczęcie działalności przez branżową szkołę I stopnia może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

W przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia, za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie.

W przypadku gimnazjum włączonego do czteroletniego technikum oraz włączonego do szkoły branżowej I stopnia, które to szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r. projekt statutu szkoły składa się w Biurze Edukacji w terminie do 28 lutego 2017 r.

JST odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany zezwolenia w przypadku włączenia gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia na podstawie dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum albo branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe.

 Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez liceum ogólnokształcące, technikum albo szkołę branżową I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, a w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163.

W przypadku włączenia gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia.

 

IV Przekształcenie publicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

Dotychczasowe gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, której rozpoczęcie działalności może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

Osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę zezwolenia. Wniosek zawiera wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III ośmioletniej szkoły podstawowej.

Osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych,
 • pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu.

 

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. dokumenty dołącza się do wniosku.

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. dokumenty przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.

Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018, to opinię PPIS przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, to opinię PPIS przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r.

 JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o  przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów nie dłużej jednak niż odpowiednio do  dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie opinii PPIS nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

JST w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany zezwolenia na podstawie złożonych dokumentów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty JST odmawia dokonania zmiany zezwolenia.

W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii PPIS, JST, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego gimnazjum, cofa zezwolenie na założenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

V Przekształcenie publicznego gimnazjum w trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia

W tych przypadkach osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum składa wniosek o zmianę zezwolenia.

Wniosek zawiera:

 • dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum albo

branżową szkołę I stopnia

 • określenie typu szkoły
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych

 Do wniosku dołącza się:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum albo branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych,
 • pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu,
 • opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

O opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy występuje osoba prowadząca dotychczasowe gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum.

 Opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i PPIS dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w technikum lub w branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.

W przypadku gimnazjum przekształconego w czteroletnie technikum oraz gimnazjum przekształconego w szkołę branżową I stopnia, które to szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r. projekt statutu szkoły składa się w Biurze Edukacji w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

W przypadku przekształcenia gimnazjum w czteroletnie technikum, pięcioletnie technikum i branżową szkołę I stopnia, JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i PPIS oraz opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

JST odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany zezwolenia:

a)      w przypadku przekształcenia gimnazjum w liceum ogólnokształcące na podstawie

dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w liceum ogólnokształcącym, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego liceum ogólnokształcącego oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

b)      w przypadku przekształcenia gimnazjum w technikum albo branżową szkołę I stopnia na podstawie dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum albo branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych,
 • pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu,
 • opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych.

Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez liceum ogólnokształcące, technikum albo szkołę branżową I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, a w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163.

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty JST odmawia dokonania zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego gimnazjum, dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty na założenie liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia.

 

VI Przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące i czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum

Osoba prowadząca odpowiednio dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

 JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. lub do dnia 28 lutego 2019 r., liceum ogólnokształcące oraz technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r.

 JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany zezwolenia na podstawie złożonych dokumentów.

 

VII Zmiany dotyczące zespołu szkół publicznych

Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Osoba prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • projekt aktu założycielskiego ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

 JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół może postanowić o przedłużeniu terminu nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. lub do dnia 31 lipca 2017 r. przepisy art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 127 stosuje się odpowiednio.

Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy art. 88 ustawy –Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej osoba prowadząca w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. uzupełni wniosek i złoży w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • projekt aktu założycielskiego ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie gimnazjum nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy art. 88 ust. 1-5, 7 i 8 ustawy –Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 366 stosuje się także do wydawania zezwoleń na założenie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz dotychczasowego czteroletniego technikum.

 

Materiał opracowany przez Biuro Edukacji

 

 

UWAGA

Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej działa serwis informacyjny „Dobra Szkoła” pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Serwis zawiera m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach dotyczących reformy, harmonogram zmian oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Znajduje się w nim również funkcjonalność, dzięki której każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Koordynatorem regionalnym w woj. mazowieckim jest p. Krystyna Mucha w Kuratorium Oświaty tel. 22 5512422