Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warunki otrzymania dotacji na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 20 kwietnia, 2018 - 09:24
zaktualizowany: piątek, 29 stycznia, 2021 - 11:23

Dotacja za tzw. efekt kształcenia w roku 2021

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 5 oraz art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują dodatkowo na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/dyplom zawodowy, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla m.st. Warszawy w roku budżetowym, w którym uczeń ukończył szkołę, pod warunkiem przedstawienia, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę:

  1. zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego - zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę,
  2. kopii świadectwa ukończenia szkoły, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

W celu uzyskania dotacji, o której mowa powyżej, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do:

  1. podania organowi dotującemu informacji o planowanej w kolejnym roku budżetowym liczbie uczniów, którzy uzyskają odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/dyplom zawodowy,
  2. przekazania danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, w którym udzielana będzie dotacja.

W celu uzyskania wypłaty dotacji organ prowadzący szkołę składa w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, która aktualnie przekazuje dotację, wniosek o udzielenie dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectw dojrzałości lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/dyplomów zawodowych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (…). Do wniosku załączane są zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego oraz kopie świadectw ukończenia szkoły poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora tej szkoły. Dane o uczniach będące podstawą sporządzenia w/w wniosku organ prowadzący szkołę wprowadza ponadto do aplikacji ODPN.

Dotacja wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę wniosku, o którym mowa powyżej. Dotacja może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poniesionych przez szkołę w okresie:

1) 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

2) 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

Kwota dotacji wypłacanej dodatkowo na uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych z tytułu uzyskania przez nich świadectwa dojrzałości oraz uczniów szkół policealnych z tytułu uzyskania przez nich dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego wynosi w roku 2021:

  • w przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę w roku 2021 – 2.051,72 zł (kwota ta będzie zaktualizowana po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2021),
  • w przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę w roku 2020 – 940,37 zł.