Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warunki uzyskania dotacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 10 września, 2013 - 06:54
zaktualizowany: czwartek, 21 maja, 2020 - 08:34

Warunki uzyskania dotacji

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 poz. 17) oraz uchwały Nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacje przekazywane są pod warunkiem:

W przypadku szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę:

1. Złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w:

  • Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na siedzibę szkoły/placówki – w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół (z wyłączeniem specjalnych) oraz placówek oświatowych (z wyłączeniem specjalnych),

 

  • Biurze Edukacji – w przypadku szkół specjalnych, placówek oświatowych specjalnych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze), pozaszkolnych placówek specjalistycznych lub poradni psychologiczno – pedagogicznych (dotacja wyłącznie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

2. Przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Uwaga:

  1. Wskazane powyżej warunki otrzymania dotacji nie dotyczą tzw. przedszkoli konkursowych w roku, w którym dotacja ta została przyznana.
  2. Warunku przekazania danych do systemu SIO nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez organ inny niż m.st. Warszawa, które uzyskały zezwolenie na założenie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji:

  1. Przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Warunku tego nie stosuje się do szkół i placówek publicznych, które uzyskały zezwolenie na założenie na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji i rozpoczęły działalność po dniu 30 września tego roku.

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 10 dnia miesiąca (przy czym części za styczeń i grudzień przekazywane są odpowiednio do 20 stycznia oraz do 5 grudnia). Szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne dla młodzieży składają ponadto informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w terminie do 10 dnia miesiąca (za grudzień do dnia 5 grudnia). Dane o uczniach, będące podstawą sporządzenia w/w informacji, organ prowadzący szkołę/placówkę rejestruje w aplikacji ODPN.

Szczegółowo tryb udzielania i rozliczania dotacji w m.st. Warszawie opisany jest w wymienionej wyżej uchwale Nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r., której treść dostępna jest w zakładce „Uchwała i druki do pobrania”.