Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 26 sierpnia, 2016 - 15:02
zaktualizowany: poniedziałek, 29 sierpnia, 2016 - 14:00
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaprasza na wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW. Ponad 150 człon­ków z grup re­kon­struk­cyj­nych z Pol­ski i za­gra­ni­cy, hi­sto­rycz­ne czoł­gi, mo­to­cy­kle, cię­ża­rów­ki i ar­ma­ty, nar­ra­cja An­to­nie­go Paw­lic­kie­go – wszyst­ko to już w naj­bliż­szą so­bo­tę 27 sierp­nia br. po­łą­czy się w barw­ne wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne, przy­po­mi­na­ją­ce walki w obro­nie Re­du­ty PWPW pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go.

Pik­nik po­wstań­czy

Tego sa­me­go dnia w go­dzi­nach 13-16 na skwe­rze I Dy­wi­zji Pan­cer­nej WP przy Parku Fon­tann nad Wisłą od­bę­dzie się pik­nik po­wstań­czy PWPW, pod­czas któ­re­go za­śpie­wa Josz­ko Broda z Ze­spo­łem Dzie­ci z Brodą (w re­per­tu­arze „Czu­waj Wiaro”) oraz Gar­wo­liń­ski Teatr Mu­zycz­ny „Od Czapy” (w re­per­tu­arze „Wspo­mnij Ziut­ka” i „Opo­wieść 44”). Uczest­ni­cy im­pre­zy będą mogli z bli­ska obej­rzeć hi­sto­rycz­ny sprzęt woj­sko­wy, który póź­niej weź­mie udział w wi­do­wi­sku re­kon­struk­cyj­nym. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­no kon­kur­sy z na­gro­da­mi z wie­dzy hi­sto­rycz­nej o Po­wsta­niu War­szaw­skim oraz wie­dzy o PWPW S.A.

O go­dzi­nie 20.30 na bu­dyn­ku PWPW przy ul. Ry­ba­ki 35 wy­świe­tlo­ny zo­sta­nie trój­wy­mia­ro­wy pokaz hi­sto­rii PWPW, wy­ko­na­ny w no­wo­cze­snej tech­ni­ce map­pin­gu 3D, ma­ją­cej na celu stwo­rze­nie ilu­zji, wra­że­nia trój­wy­mia­ro­wo­ści obiek­tu i za­chwia­nia formy po­szcze­gól­nych ele­men­tów bu­dyn­ków.

Re­du­ta PWPW

Re­du­ta PWPW była nie­zwy­kle waż­nym punk­tem oporu po­wstań­czej Sta­rów­ki, który przez 27 dni od­pie­rał nie­miec­kie ataki. Bro­ni­ło jej wiele od­dzia­łów Armii Kra­jo­wej, w tym zgru­po­wa­nie „Le­śnik”, ba­ta­lion „Ki­liń­ski” oraz sa­mo­dziel­na grupa PWB/17/S (Pod­ziem­na Wy­twór­nia Bank­no­tów). Jako żel­be­to­no­wa twier­dza, PWPW była także schro­nie­niem dla lud­no­ści cy­wil­nej, a dzię­ki po­nie­miec­kim ma­ga­zy­nom żyw­no­ści, rów­nież jej ży­wi­cie­lem. Wię­cej o po­wstań­czej hi­sto­rii PWPW na stro­nie: http://​www.​pwpw.​pl/​Reduta/​Reduta.​html

Ser­decz­nie za­pra­sza­my! 

*Bor­gward - uży­wa­ny w cza­sie II wojny świa­to­wej nie­miec­ki cięż­ki no­si­ciel ła­dun­ków wy­bu­cho­wych, które mogły być de­to­no­wa­ne zdal­nie.
**StuG IV - nie­miec­kie sa­mo­bież­ne, sztur­mo­we dzia­ło pan­cer­ne z okre­su II wojny świa­to­wej. Cha­rak­te­ry­zo­wa­ło się do­bry­mi wa­run­ka­mi trak­cyj­ny­mi, miało spraw­dzo­ne dzia­ło ka­li­bru 75 mm oraz niską syl­wet­kę.
Źródło informacji: 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Data wydarzenia: 
sobota, 27 Sierpień, 2016 - Od 10:00 do 22:00