Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozpoczyna się XV edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2020

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 4 października, 2019 - 11:49
zaktualizowany: czwartek, 26 listopada, 2020 - 09:32
Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE”.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1.  inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych (z wykorzystaniem metod badawczych),
 2. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
 3. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
 4. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, 
 5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
 6. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 7. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,
 8. działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami,
 9. działań związanych z edukacją prawną,
 10. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.

Kalendarz WIE

15,16,17,23,24,25 października

Warsztaty metodyczne dotyczące projektu odbędą się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków

 

(rejestracja za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego WCIES: kursy.wcies.edu.pl)

 

nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się
o dofinansowanie działań projektowych
w ramach WIE

do 30 listopada

wypełnianie ankiet i tworzenie wniosków

szkoła

złożenie   wydrukowanego i podpisanego wniosku (w części merytorycznej przez Dyrektora placówki, a w części finansowej przez Dyrektora placówki oraz Dyrektora DBFO/MBFO) do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy

30 listopada – 13 grudnia

weryfikacja i zatwierdzanie wniosków

wydział do spraw oświaty właściwy dla danej dzielnicy

do 13 grudnia

przekazanie zatwierdzonych wniosków wraz z zestawieniem zbiorczym wygenerowanym z systemu ankietowego do Biura Edukacji m.st. Warszawy

 

wydział do spraw oświaty właściwy dla danej dzielnicy

Wniosek, w formie ankiety, dostępny jest na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl.

Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę.
Każda placówka musi wypełnić ankietę.
Jeżeli placówka nie aplikuje do WIE, powinna użyć przycisku „Placówka nie aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach WIE”.
Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy użyć przycisku „Edytuj”.
Każda placówka ma możliwość składania dowolnej liczby wniosków.
Z przyczyn technicznych należy unikać równoczesnej pracy więcej niż jednej osoby w szkole nad wypełnianiem wniosku.
Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu.
Planowane zajęcia nie mogą zaczynać się wcześniej niż po zakończeniu ferii zimowych, tj. od 24 lutego 2020 r.
Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione.     
Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych.
Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty w wersji roboczej są zapisywane na bieżąco.

Ważne!!! Plan wydatków został włączony do ankiety.

Poszczególne pozycje planu wydatków należy wypełniać, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.
Jeśli wierszy na poszczególne paragrafy jest zbyt mało należy zagregować wydatki do zaprojektowanej liczby wierszy. W przypadku bardziej złożonych pozycji należy posiłkować się polem „Opis”, w którym można szczegółowo opisać składowe danej pozycji.
System nie pozwoli na zapis wniosku, w którym planowane kwoty wydatków przekraczają zapisy regulaminowe.           
Proszę pamiętać o wypełnianiu wartości „Ogółem”, bez których ankieta nie będzie mogła być zapisana.
Wydruk planu wydatków należy wygenerować z ankiety.

Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „ZAPISZ”. Dokument będzie widoczny dla pracowników wydziału oświaty właściwego dla danej dzielnicy, którzy dokonają jego analizy i ewentualnego zatwierdzenia.
Ankietę wysłaną lub zatwierdzoną można edytować, ale zyskuje ona z powrotem status roboczy i należy ją powtórnie wysłać do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy w celu ponownego zatwierdzenia.

Do 30 listopada br. wniosek wydrukowany i podpisany w części merytorycznej przez Dyrektora placówki, a w części finansowej przez Dyrektora placówki oraz Dyrektora DBFO/MBFO, należy dostarczyć do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy.

Od 30 listopada do 13 grudnia br. wydział oświaty  dokona weryfikacji i zatwierdzanie wniosków.

 Kolor czcionki tytułu oznacza status wniosku:
-         niebieski – oczekuje na zatwierdzenie
-         zielony – zatwierdzony
-         czerwony – szkoła edytuje wniosek – takiego wniosku NIE MOŻNA zatwierdzić. Szkoła musi albo zapisać wniosek ponownie, albo użyć przycisku „Usuń zmiany”.

Do 13 grudnia br. dzielnica przekazuje do Biura Edukacji zatwierdzone wnioski wraz z zestawieniem zbiorczym wygenerowanym z systemu ankietowego.

Wnioski, które zostały zatwierdzone, a szkoła weszła ponownie w tryb edycji, tracą status „Zatwierdzony”.

Jeśli po wyjściu z trybu edycji nastąpiły zmiany we wniosku, należy go ponownie zatwierdzić (wniosek będzie miał kolor niebieski).        
Jeśli po zakończeniu edycji wniosek nie ulegnie zmianie (np. edytowany był inny wniosek w ramach ankiety), to wnioskowi zostaje przywrócony poprzedni status (kolor zielony).

Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji będzie udzielać rekomendacji jedynie wnioskom zaakceptowanym w systemie ankietowym i ujętym w zestawieniu zbiorczym przez dzielnicę, które wpłynęło wraz z oryginałami planów wydatków do Biura Edukacji w wyznaczonym terminie.

Rekomendowane wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2020 na ten cel.

Pliki do pobrania: