Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

opublikowany: poniedziałek, 21 sierpnia, 2017 - 13:48
zaktualizowany: poniedziałek, 21 sierpnia, 2017 - 13:58
Do 15 września 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

SMOK to program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasadami dofinansowania zajęć”.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.

O programie SMOK

Dzięki organizacji Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół:

  • uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;
  • uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;
  • uczestnicy zajęć będą mieli stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
  • osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;
  • nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Zasady oraz harmonogram programu

Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2017/2018 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:

- złożenie Wniosku, wg wzoru – załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - tabela nr 1.

Okres realizacji zajęć

od 2 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania wniosków

do 15 września 2017 r.

Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)

do 29 września 2017 r.

Warunkiem rozliczenia projektu jest:

- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - tabela nr 2.

Termin składania sprawozdań

30 dni od zakończenia projektu

UWAGA: ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.

Rodzaj projektu: 

SMOK

 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: