Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie - nabór wniosków na rok 2019

opublikowany: środa, 13 grudnia, 2017 - 13:43
zaktualizowany: wtorek, 18 grudnia, 2018 - 10:06
Zapraszamy do składania wniosków do programu dofinansowania projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Organizowane i realizowane przez placówki zajęcia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów szkół warszawskich w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu. Dzięki odmiennym, od typowych dla szkoły, specyficznym formom pracy, placówki mogą obierać indywidualne kierunki realizacji zajęć o charakterze kulturalnym, naukowym, czy sportowym. Ma to istotny wpływ, przy m.in. pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów, co jest niezbędnym warunkiem dofinansowania projektu. Mamy nadzieję, że udział partnerów stworzy możliwość innowacyjnego podejścia do przekazywanych treści i otworzy nową przestrzeń dla ekspresji nowych ludzi, uzupełni braki pojawiające się w edukacji w szkole. Chcielibyśmy, aby proponowane przez Państwa zajęcia odbywały się nie tylko w placówce/szkole, ale także poza nią np. w muzeum, galerii, na uczelni.

Cele projektu:
1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
2. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
4. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas III gimnazjum oraz VIII klasy szkół podstawowych.
5. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy.

Koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia powinien być nauczyciel zatrudniony we wnioskującej placówce. Jest to jeden z warunków dofinansowania zajęć.
W  roku 2019  zajęcia dofinansowane w ramach zgłaszanego projektu mogą być realizowane w okresie od 28 stycznia do 15 grudnia 2019 roku.
Projekty zgłaszane przez placówki wychowania pozaszkolnego powinny stanowić wsparcie oferty szkolnej w kontekście zmian systemu oświaty. Oferta powinna być skierowana szczególnie do szkół przekształconych lub połączonych i powinna obejmować programy edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów i kompetencje poznawcze, w tym projekty.:
• oparte na współpracy z instytucjami kultury, uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi,
• dotyczące umiejętności kształtowania przyjaznej przestrzeni  - od własnej placówki po przestrzeń miasta.

Projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący różne zagadnienia. Pożądane są projekty łączące naukę, kulturę i sport. Realizacja projektów, przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych, może odbywać się poza siedzibą placówki, np. na uczelni, w muzeum, w galerii, teatrze itd.

Programy niwelujące nierówności edukacyjne powinny przybliżać model otwartej edukacji oraz otwarte zasoby edukacyjne.

Działania projektowane w ramach zgłaszanych wniosków powinny wpływać na budowanie poczucia bezpieczeństwa młodych warszawiaków.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywne i innowacyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekty powinny uwzględniać takie formy zajęć jak: warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne, badania, seminaria, wykłady, itp.

Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest:
1. wypełnienie wniosku-ankiety;
2. złożenie do Biura Edukacji planu wydatków podpisanego przez dyrektora placówki i zatwierdzonego przez MBFO/DBFO.

Wnioski o dofinansowanie zajęć należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 15 stycznia 2019 r. włącznie. Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji, najpóźniej do końca sierpnia.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: