Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie - nabór wniosków na rok 2021

opublikowany: środa, 30 września, 2020 - 10:45
zaktualizowany: wtorek, 13 października, 2020 - 16:14
Zapraszamy do składania wniosków do programu dofinansowania projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Organizowane i realizowane przez placówki zajęcia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów szkół warszawskich w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu. Dzięki odmiennym, od typowych dla szkoły, specyficznym formom pracy, placówki mogą obierać indywidualne kierunki realizacji zajęć o charakterze kulturalnym, naukowym, czy sportowym. Ma to istotny wpływ, przy m.in. pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów, co jest niezbędnym warunkiem dofinansowania projektu. Mamy nadzieję, że udział partnerów stworzy możliwość innowacyjnego podejścia do przekazywanych treści i otworzy nową przestrzeń dla ekspresji nowych ludzi, uzupełni braki pojawiające się w edukacji w szkole. Chcielibyśmy, aby proponowane przez Państwa zajęcia odbywały się nie tylko w placówce/szkole, ale także poza nią np. w muzeum, galerii, na uczelni.

Cele projektu:

 1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu, w tym poprzez formy on-line.
 2. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
 3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
 4. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków.
 5. Podejmowanie działań związanych z edukacją prawną oraz demokracją.
 6. Podejmowanie działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, gospodarką odpadami, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.
 7. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.
 8. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy i informacji.

Koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia powinien być nauczyciel zatrudniony we wnioskującej placówce. Jest to jeden z warunków dofinansowania zajęć.

W roku 2021 zajęcia dofinansowane w ramach zgłaszanego projektu mogą być realizowane w okresie od 1 lutego do 13 grudnia 2021 roku.

Projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący różne zagadnienia. Pożądane są projekty łączące naukę, kulturę i sport. Realizacja projektów, przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych, może odbywać się poza siedzibą placówki, np. na uczelni, w muzeum, w galerii, teatrze itd.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywne i innowacyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wypełnianie wniosku

 1. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione.  
 2. Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych.

Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty w wersji roboczej są zapisywane na bieżąco.

 1. Ważne!!! Plan wydatków został włączony do ankiety.
 2. Poszczególne pozycje planu wydatków należy wypełniać, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.
 3. Informacji na temat wyliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych udzielają DBFO/MBFO.

Jeśli wierszy na poszczególne paragrafy jest zbyt mało, należy zagregować wydatki do zaprojektowanej liczby wierszy. W przypadku bardziej złożonych pozycji należy posiłkować się polem „Opis”, w którym można szczegółowo opisać składowe danej pozycji.

 1. System nie pozwoli na zapis wniosku, w którym planowane kwoty wydatków przekraczają zapisy regulaminowe.            
 2. Proszę pamiętać o wypełnianiu wartości „Ogółem”, bez których ankieta nie będzie mogła być zapisana.
 3. Wydruk planu wydatków należy wygenerować z ankiety.
 4. Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „ZAPISZ”. Dokument będzie widoczny dla pracowników wydziału oświaty właściwego dla danej dzielnicy, którzy dokonają jego analizy i ewentualnego zatwierdzenia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest złożenie wydrukowanego wniosku-ankiety (podpisanego przez dyrektora placówki i zatwierdzonego przez MBFO/DBFO) do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3. Wnioski o dofinansowanie zajęć należy składać do dnia 15 grudnia 2020r. włącznie. Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji.

Rekomendowane wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2021 na ten cel.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: