Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania – wyniki ankiety

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 17 czerwca, 2019 - 14:09
zaktualizowany: poniedziałek, 17 czerwca, 2019 - 14:09
Zajęcia  z wczesnego wspomagania w Instytucie Głuchoniemych
Coroczna ankieta opracowana przez Biuro Edukacji tym razem była próbą zbilansowania działań podejmowanych przez miejskie zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2018 r.

Na pytania ankiety odpowiedziało 45 respondentów.

W gronie respondentów ankiety 34 dyrektorów szkół i placówek oświatowych organizuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o zestandaryzowaną ofertę. Kierowane przez nich zespoły stanowią sieć zespołów wczesnego wspomagania realizujących w mieście spójny program działań obejmujących diagnozę dziecka, prowadzenie terapii i wsparcie rodziny. W tej grupie jest 19 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 5 przedszkoli specjalnych i integracyjnych, 6 szkół specjalnych i 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Dodatkowo sieć zespołów wwrd działających w oparciu o standard wspierało w 2018 r. 11 przedszkoli dzielnicowych ogólnodostępnych. Są to małe zespoły prowadzące pracę z dwójką, trójką dzieci, a czasami tylko z jednym dzieckiem, niemniej jest to ważny element w całym systemie pomocy, jaki tworzy m.st. Warszawa, najbliższy bowiem modelowi edukacji włączającej, wygodny też dla rodziny ze względu za bliskość zespołu i możliwość harmonijnego włączenia specjalistycznych zajęć w proces wychowania przedszkolnego dziecka i proces jego integracji społecznej.

Ogółem ankietowane zespoły wczesnego wspomagania bilansując zeszły rok kalendarzowy wykazały 745 dzieci, z którymi prowadzono zajęcia krócej niż pół roku i 686 dzieci, które były objęte programem wczesnego wspomagania co najmniej pół roku i dłużej.

W skali całego roku było prowadzonych 90 tys. 146 godzin zajęć, co daje średnią liczbę godzin w miesiącu 5238.

Z dziećmi z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania pracowało 339 specjalistów, w tym 56 psychologów, 50 pedagogów, 92 logopedów, 21 fizjoterapeutów, 77 terapeutów SI, 21 nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i 22 nauczycieli innych specjalności.

Zgodnie z przepisami prawa i wypracowanym w mieście modelem wczesnego wspomagania zespoły wczesnego wspomagania dążą do nadania swoim działaniom charakteru interdyscyplinarnego. 8 zespołów wczesnego wspomagania współpracuje z dzielnicowymi zakładami lecznictwa otwartego na podstawie pisemnego porozumienia. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje dobra współpraca sektora oświatowego i medycznego m.in. na Pradze Północ, na Żoliborzu, Bielanach, Bemowie i na Mokotowie. Wśród podmiotów leczniczych współpracujących z zespołami wwrd wymieniane są w ankiecie również Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, Klinika Budzik oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. W zakresie integracji społecznej i wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych dziecka zespoły wwrd współpracują z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej i fundacjami specjalizującymi się w zakresie konkretnej niepełnosprawności (np. autyzmu bądź niepełnosprawności intelektualnej).  

W 2018 r. w rozkolportowano w mieście na temat wczesnego wspomagania ok. 2,5 tys. różnego rodzaju materiałów informacyjnych. Stałe odnośniki do tego zagadnienia znajdują się w Serwisie Pomoc Dziecku i na stronie Biura Edukacji. Zespoły wwrd przeprowadziły 338 zajęć otwartych. Odbyło się 126 warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo w tymże roku w Internecie i na różnych forach był promowany nowo powstały Ośrodek Koordynacyjno-Rewalidacyjno-Opiekuńczy (OKRO), w znaczącym stopniu uzupełniający już realizowane w mieście działania w zakresie wczesnego wspomagania oraz pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością.

Więcej o OKRO:

http://www.poradnia-top.pl/p/okro

Odsyłamy też Państwa do wykazu zespołów wczesnego wspomagania:

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/20327/attachments/wykaz-zespolow-wwrd-pazdziernik-2018.pdf

 

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji